A A A

Błędy na receptach

  1. brak lub nieprawidłowa symbolika w polu recepty "Oddział Funduszu" zarówno pacjentów krajowych (musi być numer oddziału do którego należy pacjent, a nie np. skrót "ubezp". jak i korzystających z przepisów o koordynacji (odpowiedni symbol państwa, a nie jego nazwa) (§3.1.3)

  2. brak prawidłowo, czytelnie wypisanych danych pacjenta - brak nazwy miejsca zamieszkania. Nie dopuszczalne jest stosowanie skrótów nazw miejscowości np. T-ń, Ci-nek, W-wa i innych. (§2.1 oraz §3.1.2b)

  3. brak podania wielkości opakowania leku, jeżeli lek jest zarejestrowany w więcej niż jednej dawce 

  4. brak dawkowania leku dla produktów leczniczych o różnych wielkościach opakowań (§17.1.1e)

  5. brak określania okresu stosowania np.2 tygodnie, miesiąc gdy przepisany lek występuje w kilku wielkościach opakowań (§17.1.1e)

  6. brak w danych określających Świadczeniodawcę numeru telefonu. Najczęściej dotyczy to recept wystawianych "pro familia' i "pro auctore"

  7. brak podpisu i pieczęci lekarza przy naniesionych na recepcie poprawkach

        UWAGA!  Jeżeli na recepcie wpisano mylnie lub w sposób nieczytelny numer PESEL, osoba wydająca lek może go skorygować na podstawie  dokumentu tożsamości przedstawionego przez osobę na którą wystawiona jest recepta. W przeciwnym wypadku, recepta będzie zrealizowana jako pełnopłatna.
W przypadku dziecka do pierwszego roku życia nieposiadającego numeru PESEL na recepcie powinien być wpisany numer PESEL jednego z rodziców.

Żeby uniknąć zbędnych zadrażnień przy aptecznym okienku wychodząc od lekarza proponujemy sprawdzić, czy: 

  • jest przystawiona pieczątka świadczeniodawcy (przychodnia, szpital, gabinet);
  • jest przystawiona pieczątka lekarza i złożony jego podpis;
  • jeśli są na niej jakieś poprawki-muszą być poświadczone podpisem lekarza i jego pieczątką imienną.
PAMIĘTAJ! Za zrealizowanie źle wypisanej recepty odpowiedzialność ponosi farmaceuta.